หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวสุพารัตน์ บุญเที่ยง

  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0860191705

 • thumbnail

  นายอำนวย เชื้อนิด

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0973362959

 • thumbnail

  นายบรรจง คำด้วง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0986472430

 • thumbnail

  นางสาวเกียรติสุดา ทับวอ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0969961341

 • thumbnail

  นางสงวน เนียนไธสง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0801663345

สมาชิกสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นางจิตสวย ศรฤทธิ์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0872492360

 • thumbnail

  นายธณบวร เที่ยงน้อย

  รองประธานสภาเทศบาล

  สายด่วน 0956143646

 • thumbnail

  นายสง่า เจริญรัมย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0929175365

 • thumbnail

  นางสนั่น เนียนไธสง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0898475240

 • thumbnail

  นางปวรวรรณ บุญเขื่อง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0862476758

 • thumbnail

  นางศิรกาญจน์ พิบูลเกียรติขจร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  สายด่วน 0960047523

 • thumbnail

  นายทองปอน วินทะไชย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0811869473

 • thumbnail

  นายเทียบ สีภา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  สายด่วน 0878696605

 • thumbnail

  นายสุพรรณ ตะบุพผา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0986039226

 • thumbnail

  นายสุคธีร์ แย้มศรี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  สายด่วน 0955054073

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร ป้องไธสง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  สายด่วน 0621195813

 • thumbnail

  นางสาวธนวรรณ ศรีม่วงงาาม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  สายด่วน 0933575808

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0640876565

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  จ่าเอกวิธาร หงษ์ทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0902858962

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  0640876565

 • thumbnail

  นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  0640876565

 • thumbnail

  นางสมวงค์ ประทุมศิริ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  0868767392

 • thumbnail

  นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0906054552

 • thumbnail

  นางสาวรัชฏาพร เดชคุณรัมย์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

  06223086535

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  จ่าเอกวิธาร หงษ์ทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0902858962

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ สาลีรัมย์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  จ่าเอกวิธาร หงษ์ทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0902858962

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0640876565

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  0640876565

 • thumbnail

  นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ สาลีรัมย์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอังศณา จันทร์พรม

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกิตติญากานต์ ดวงภักดีรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

  0922871978

 • thumbnail

  นายศุภชัย มังสังคำ

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

  0808358699

 • thumbnail

  นายวิฑูรย์ มีทอง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

  0868777977

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวสิริยุพา โพธิ์มะฮาด

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

  0825938588

 • thumbnail

  นายอัครพล วงศ์เกียรติขจร

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  0935685336

 • thumbnail

  นายมนตรี เที่ยงดี

  ผู้ช่วยสัตวแพทย์

  0863058138

 • thumbnail

  นายสุรชัย ดอกเขารัมย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  0830557321

 • thumbnail

  นายมาโนช แสนโคตร

  พนักงานขับรถยนต์

  0980645880

 • thumbnail

  นางสาวกชมน สีลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0639351450

 • thumbnail

  ว่าง

  พนักงานวิทยุ

 • thumbnail

  นางอำมาลา พุทไธสง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสมวงค์ ประทุมศิริ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  0868767392

 • thumbnail

  นางสมวงค์ ประทุมศิริ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • thumbnail

  นางสาววันวิสา เรือนใหม่

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

  0819550107

 • thumbnail

  นางหฤทัย พิลึกนา

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

  0957859326

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวมัชยา ตลอดไธสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  0944737734

 • thumbnail

  นางสาวศศิกานต์ ศิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  0825179563

 • thumbnail

  นางสุกัญญา อินทร์มา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  0890535806

 • thumbnail

  นางสาวรสสุคนธ์ มลิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  0832756973

กองช่าง

 • thumbnail

  นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0906054552

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • thumbnail

  นายณฐวรรธน์ ลัทธิ

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

  0815795246

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวสุนิษา วินทะไชย

  คนงานทั่วไป

  0971149918

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา สิริรัมย์

  คนงานทั่วไป

  0982213861

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวรัชฏาพร เดชคุณรัมย์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  06223086535

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวรัชฎาพร เดชคุณรัมย์

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปราณี สีภา

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวรัชนี มธุรวัจน์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  0610582863

 • thumbnail

  นางสาวผกาสินี วิชัยวัฒนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0926013515

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ปัดไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นางสาวบัวพิมพ์ สีลา

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางกนกพร ศรฤทธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

  0960353995

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ลภัทร เจริญอัญสิทธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

  0918367844

 • thumbnail

  นางสาวสาลินี ชัยนนนอก

  คนงานทั่วไป

  0989733067

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา เที่ยงหนู

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ สุขล้ำ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสุนิสา พวงไธสง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวมณีรัตน์ เครือเสาร์

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

  0994747450