หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณสองชั่วอายุคน ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากบริเวณอําเภอนาเชือก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เข้ามาตั้งรกรากทํามาหากินบริเวณที่ราบลุ่มซึ่งมีผืนป่าขนาดใหญ่และไม้ที่สําคัญในผืนป่านั้นคือ"ต้นไม้ยาง“ซึ่งอยู่บริเวณหนองน้้า ขาวบ้านจึงใช้ลักษณะเด่นของพื้นที่เรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองยาง” บ้านหนองยางเดิมเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ซึ่งยากแก่การปกครองจึงได้มีการแบ่งเขตการปกครอง หมู่บ้านตามลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่บ้านหนองยาง หมู่ ๑ และบ้านยาง หมู่ ๑ และ เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๒๑ ตําบลบ้านยาง แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากตําบลช่องแมว และได้ตั้งเป็นตําบลบ้านยางโดยเอาลักษณะเต่นของพื้นที่คือ “ต้นไม้ยาง” จึงเรียกชื่อดําบลว่า "ตําบลบ้านยาง”
     เทศบาลตําบลบ้านยางจัดตั้งเป็นเทศบาลดําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  '๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และดําบลบ้านยางได้แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่
จํานวน ๑๗ หมู่บ้าน ได้แก่
 • หมู่ที่ ๑ บ้านหนองยาง            
 • หมู่ที่ ๒ บ้านหัวขัว                
 • หมู่ที่ ๓ บ้านหนองม่วง            
 • หมู่ที่ ๔ บ้านโสกดู่                  
 • หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเชือก            
 • หมู่ที่ ๖ บ้านหินแร่                
 • หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยผักหหม
 • หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้อ
 • หมู่ที่ ๙ ข้านหนองนกเปิด
 • หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองดู่
 • หมู่ที่ ๑๑ บ้านอรุณพัฒนา
 • หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วงเหนือ
 • หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ้อ
 • หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองตาด
 • หมู่ที่ ๑๕ บ้านยาง
 • หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองดู่น้อย
 • หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวขัวใหม่