หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  จ่าเอกวิธาร หงษ์ทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0902858962

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0640876565

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  0640876565

 • thumbnail

  นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ สาลีรัมย์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอังศณา จันทร์พรม

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกิตติญากานต์ ดวงภักดีรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

  0922871978

 • thumbnail

  นายศุภชัย มังสังคำ

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

  0808358699

 • thumbnail

  นายวิฑูรย์ มีทอง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

  0868777977

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวสิริยุพา โพธิ์มะฮาด

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

  0825938588

 • thumbnail

  นายอัครพล วงศ์เกียรติขจร

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  0935685336

 • thumbnail

  นายมนตรี เที่ยงดี

  ผู้ช่วยสัตวแพทย์

  0863058138

 • thumbnail

  นายสุรชัย ดอกเขารัมย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  0830557321

 • thumbnail

  นายมาโนช แสนโคตร

  พนักงานขับรถยนต์

  0980645880

 • thumbnail

  นางสาวกชมน สีลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0639351450

 • thumbnail

  ว่าง

  พนักงานวิทยุ

 • thumbnail

  นางอำมาลา พุทไธสง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป